ประกาศรับสมัคร ม.1

ประกาศรับสมัคร ม.4

ใบสมัคร ม.1

ใบสมัคร ม.4

ประกาศรับสมัคร ม.1

ประกาศรับสมัคร ม.4

ใบสมัคร ม.1

ใบสมัคร ม.4

ใบสมัคร ม.1

ใบสมัคร ม.4

ประกาศรับสมัคร ม.4

ใบสมัคร ม.4

*หมายเหตุ* รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ในประเภทต่างๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไปนะคะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม Chinese NEW YEAR FESTIVAL เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเหมาะสมสู่สายตาสาธารณชน โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 47 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทองจำนวน 20 รายการ เหรียญเงินจำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 11 รายการ และรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 รายการ คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ นี้ 27 มกราคม 2566 กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำยุวกาชาดร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ซึ่งครบรอบ 101 ปี ยุวกาชาดไทย โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกยุวกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 450 คน เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค วัดตะโก และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยจะมอบรางวัลเข็มทองคำ รางวัลเรียนยอดเยี่ยม รางวัลเรียนดี และรางวัลเรียนดีผลงานเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง พุทธอุทยานมหาราช (วัดวชิรธรรมาราม หลวงปู่ทวด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค วัดตะโก และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างความศรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชัยนาท นำโดยประธานชมรมนิสิตเก่า ท่านสาธิต เหล่าสุวรรณ และสมาชิกชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุภัทร เมณฑ์กูล นางสาวชมพูนุช สาลร นายพงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน นายกิตติพร ปรุงสุข นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และนายธุวพัส จิวรพันธ์ นักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ณ โรงแรมมนตรี จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีพระปลัดปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธ ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน เจริญพระพุทธมนต์และนำสวดมนต์ "บทโพชฌังคปริตร" พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ลายพระราชทานลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้ได้มีโอกาสทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ในช่วงวันเร่ิ่มต้นปีใหม่ของทุกปี จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทุกเช้าของการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนร่วมทำกิจกรรมหน้าลานธรรม ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำรวจพันธุ์ไม้ และสายพันธุ์นก (ห้องเรียนธรรมชาติ) เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาขยาย โดย นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ฯ จำนวน 54 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ร่วมกับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนวัดธรรมามูล โดยนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และกิจกรรมขยับมือ บริหารสมองฝึกสมาธิ ร่วมกับกิจกรรมการปฐมพยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน และของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และทัศนศึกษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตลาดร้อยปีสามชุก และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้นาข้าว "นาเฮียใช้" และตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ลอยกระทงลงใจ ชัยนาทพิทยาคม "เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณะะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน โดยภายในงานมีพิธีขอขมาพระแม่คงคา จัดกิจกรรมประกวดการทำกระทงและกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ บริเวณลานธรรมและสระมรกต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ระดับความพอประมาณ คำนึงถึงการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม เป็น กรอบในการดำเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนักเรียนแกนนำสู่ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน mep และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนเดย์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันฮาโลวีน ได้เรียนรู้และตระหนักวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและกิจกรรม cover dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและห้องประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ