Carousel imageCarousel image
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภูมิใจสู่ ช.น.พ.

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เนื่องจากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คลิกเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การขออนุญาตเรียนทางไกล ในรูปแบบออนไลน์ (เรียนที่บ้าน) หากผู้ปกครองหรือนักเรียน มีความประสงค์เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเขียนรายละเอียด ส่งได้ที่ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ในวันเปิดเทอม 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียนทางไกล >>> คลิกที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประสานงานกับโรงเรียน ในการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนต่อไป คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยการสวรส แตงโสภา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"กรกฎาคม เดือนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน" การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ครูพบปะกับผู้ปกครองและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ การรับทราบเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะ ทางการเงิน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ครู รู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 รูปแบบวิดีโอสั้นในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันชีวิต” โดย ทีม C.N.P. เดอะซีรีส์ พวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ฝากทุกท่านกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจและช่วยกันร่วมโหวตให้กับ น้องโบว์ เด็กหญิงธมลวรรณ์ อยู่คง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการสงครามไมค์ โดยพิมพ์ S66 ส่งข้อความมาที่ 4806999 เพื่อเป็น ศิลปิน รางวัล Popular Vote ขอขอบพระคุณทุกคะแนนโหวตล่วงหน้ามา ณ ที่นี่ค่ะ

Carousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส ตันติวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายธนบดี โตแฉ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนเข็มทองคำ" ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 4.00

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" โดยใช้สถานที่ คือ สวนพุทธธรรม ในการจัดกิจกรรม ทุกวันสิ้นเดือน โดยใช้เวลาเรียนคาบเรียนที่ 8 และ 9 โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มความสุขให้กับผู้ชม ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเรียนได้อีกด้วย คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูชาติ พารีสอน ร่วมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการระลึกคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรม โดยนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพงานของครูสู่ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ อดีตศึกษานิเทศวิทยฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่ทรงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษฯ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่าย สอวน. 2564 ทั้ง 6 คน ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล จากทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และรับมอบ “เสื้อสามารถ” จากโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คลิก>>>เพื่อดูรายชื่อนักเรียนค่าย สอวน. 2564 ที่นี่

คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนณหอประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" โดยใช้สถานที่ คือ สวนพุทธธรรม ในการจัดกิจกรรม ทุกวันสิ้นเดือน คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 " กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ได้จัดมหกรรมภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "วันภาษาไทยแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาศวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 นำโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ วรนุช อยู่เลห์ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรม การแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมชม เพื่อสร้างความรู้ ความสนุกให้นักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจ ให้เกิดความอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน big cleaning day เพื่อดูแลด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมในทุกวันพุธแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยรักความสะอาดส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด อีกทั้งยังเป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดกอง และปิดกองในครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ