ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และได้รับเกียรติจาก ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬา อาคารโดม อาคาร 1 และอาคาร 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 65 "ช.น.พ. เกมส์ 65" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เรื่องของการดูแลและป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม โดยนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงได้นำวิธีการ “ขยับมือ บริหารสมอง ฝึกสมาธิ” ไปเผยแพร่สู่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการบริหารสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทุกเช้าของการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนร่วมทำกิจกรรมหน้าลานธรรม ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอเชิญชวนครู นักเรียนและผู้ที่สนใจสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม คาราวาน

วิทยาศาตร์ อพวช. ตามภาพด้านบน

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ และรับโล่ ของสภาผู้ปกครองแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการนี้ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลโครงการวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส ตันติวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายธนบดี โตแฉ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนเข็มทองคำ" ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 4.00

ในภาคเรียนที่ผ่านมา งานโรงเรียนสีเขียวร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงเรียนสู่ชุมชน และเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม เป็นเวลา 4 เดือน หลังจากนั้น นักเรียนได้นำใบเสร็จค่าไฟของบ้านนักเรียนมาส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคำนวนร้อยละของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรวมรวมสรุปและส่งเข้าประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป เราสามารถใช้วิธีการ 4ป คือ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ปิด : ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น

ปรับ : ปรับแอร์ เป็น 26 oC (เพิ่ม 1 oC ประหยัด 10%)

ปลด : ปลดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

เปลี่ยน : เปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5

คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน ได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการนำไปบูรณาการกับความรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อให้คณะครูสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณครูธีราภรณ์ มาแจ้ง หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และครูแกนนำจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ "93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม" เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ โดยมี พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม เป็นประธานสนามสอบ ในการนี้ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รับฟังปัญหา ให้ขวัญกำลังใจ และให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท ในการใช้หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 โดย นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานการประชุม ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และนำคณะผู้บริหารร่วมร้องเพลง "จำขึ้นใจ" พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพทางการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก" เพื่อพัฒนาครูทุกท่าน ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ สัมฤทธิ์ รงทอง ผู้อำนวยการเชี่ยววชาญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เขาขยาย ที่มีความแห้งแล้งให้กับฟื้นคืนเป็นพื้นที่สีเขียว โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 รองผู้อำนวยการขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ลอยกระทงลงใจ ชัยนาทพิทยาคม "เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณะะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน โดยภายในงานมีพิธีขอขมาพระแม่คงคา จัดกิจกรรมประกวดการทำกระทงและกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ บริเวณลานธรรมและสระมรกต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ระดับความพอประมาณ คำนึงถึงการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม เป็น กรอบในการดำเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนักเรียนแกนนำสู่ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน mep และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนเดย์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันฮาโลวีน ได้เรียนรู้และตระหนักวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและกิจกรรม cover dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและห้องประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน พายเดย์(Pi-Day) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขัน A-MATH (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 125 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 126 3. การแข่งขัน SUDOKU (ม.ต้น ห้อง 111 - ม.ปลาย ที่ห้อง 121) 4. การแข่งขันโครงงานหน้าเดียว (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 116 เกียรติบัตร มอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนกิจกรรมและ แต่ละกิจกรรมมอบทั้งเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับ ที่ 1-3 รายการต่างๆ คลิก >>> เพื่อรูปภาพการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำด้านภาษาที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลโลกอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" โดยใช้สถานที่ คือ สวนพุทธธรรม ในการจัดกิจกรรม ทุกวันสิ้นเดือน คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 " กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ได้จัดมหกรรมภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "วันภาษาไทยแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาศวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ