ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2566 ณ บริเวณลานธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

- กำหนดการพิธีไหว้ครู >>> คลิกที่นี่

- รายละเอียดการประกวดพานไหว้ครู >>> คลิกที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง สามารถตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร โดยสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้      เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอันตราย ที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแนะนำแพลตฟอร์ “ไทยมีงานทำ” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับหางานและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ และสอดคล้องกับทักษะประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ฝึกอบรมและมาตรการอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งจากการจ้างงานของภาคเอกชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยงานแผนงาน งานพัสดุ งานการเงินและงานบัญชี ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน (สตน.) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้มีคณะร่วมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นำโดย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้เกียรติร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์สัญจร ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ และรางวัล popular vote ได้รับเงินรางวัล 15000 บาทค่ะ

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำนักเรียนที่มีผลการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 คน เข้ารับเหรียญรางวัลจาก รองผู้อำนวยการนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี  รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัล 1. เด็กชายจารุพิชญ์ สนธิพรรค  2. เด็กชายจิรครินทร์ กระจ่างพันธุ์  3. เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร และ 4. เด็กชายพุทธ ชมภูนุตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ อีกทั้งเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแต่งกายชุดขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ วัดท่าช้าง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย ปาณธูป ข้าราชการบำนาญระดับเชี่ยวชาญ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะดำเนินงาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในการติดตามการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขต) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู และประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยมีการแข่งขันวอลเลย์บอล 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1. ครูสตรี ชนพ พบ สนง.เทศบาลเสือโฮก ทีม A คู่ที่ 2. เยาวชน ชนพ. พบ สนง.เทศบาลเสือโฮกทีม ทีม B ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1. ครูสตรี ชนพ แพ้ สนง.เทศบาลเสือโฮก ทีม A 0 : 3  คู่ที่ 2. เยาวชน ชนพ. แพ้ สนง.เทศบาลเสือโฮกทีมทีม B 1 : 2 จัดการแข่งขัน ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โครงงานคุณธรรม "ขยับมือ บริหารสมอง ฝึกสมาธิ" ภายในงานการแสดงผลงานทางวิชาการ และการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Leanring เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเหมาะสมสู่สายตาสาธารณชน โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 47 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทองจำนวน 20 รายการ เหรียญเงินจำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 11 รายการ และรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 รายการ  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ นี้ 27 มกราคม 2566 กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำยุวกาชาดร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ซึ่งครบรอบ 101 ปี ยุวกาชาดไทย โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกยุวกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 450 คน เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการทักษะด้านการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้มีความสามารถด้านภาษา ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริมภาวะผู้นำ ผู้ตาม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยเน้นให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ "TALK WITH TOWN x CHAINAT การพัฒนาเมืองชัยนาทในฝัน" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ และเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาเมืองของตนเอง และสามารถนำเสนอให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ ไอเดียการออกแบบใหม่ ๆ ที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเมืองอาจมองข้ามไป ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย. น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ โดยการแนะนำความรู้ความเข้าใจ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่อร่างกาย และรู้เท่าทันภัยในอาหารทานเล่นตามท้องตลาด เพื่อตอบสนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ภายใต้งานคุ้มครองผู้บริโภค ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม Valentine's Day 2023 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มาของวันวาเลนไทน์ ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เชิญชวนนักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหาร ร่วมแต่งกายสร้างสรรค์ในกิจกรรม You're in the multiverse. เธอคนนั้นที่ฉันอยากเป็น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ที่หลากหลาย รอบด้าน จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม Chinese NEW YEAR FESTIVAL  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 6  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีการแข่งขันฟุตซอล 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ทีมครู ช.น.พ. พบ ทีม ช.น.พ. U15 B และ คู่ที่ 2 ทีม ช.น.พ. U15 A พบ ทีม VIP ชัยนาท ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1 ทีมครู ช.น.พ. ชนะ ทีม ช.น.พ. U15 B 4 : 2 คู่ที่ 2 ทีม ช.น.พ. U15 A ชนะ ทีม VIP ชัยนาท 10 : 6  ณ  ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค  วัดตะโก และอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง พุทธอุทยานมหาราช (วัดวชิรธรรมาราม หลวงปู่ทวด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ  
แนะนำโครงงาน C N P 
นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
นิทรรศการเทคโนโลยี 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงงาน Toothbrush Sterilizer 
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน 
โครงงาน Fruit Jam C.N.P 
โครงงานภาษาอังกฤษ