ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม งดรับ งดให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส เปลี่ยนของขวัญไปแล้วยิ้มและคำอวยพรแทนนะคะ

พิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนรายงานตัวและลงทะเบียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 07.30 น - 08.30 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเวลา 12.30 - 13.30 น. ขอเชิญชวนให้นักเรียนสวมแมสก์  (สีขาว สีฟ้า สีเขียว) เพื่อสุขภาพอนามัย

- รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรฯ ระดับ ม.ต้น คลิกที่นี่    - นักเรียนรางวัลเข็มทองคำ ม.ต้น คลิกที่นี่

- รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรฯ ระดับ ม.ปลาย คลิกที่นี่ - นักเรียนรางวัลเข็มทองคำ ม.ปลาย คลิกที่นี่

- กำหนดการมอบเกียรติบัตรฯ คลิกที่นี่ - แผนผังที่นั่งรับเกียรติบัตรฯ คลิกที่นี่

หมายเหตุ ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและจดจำลำดับที่นั่งมาด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรายงานตัว ถ้าหากนักเรียนมารายงานเกินเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนจัดประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 และพิธีปล่อยขบวนการออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ และพิธีปล่อยขบวนการออกตรวจฯ พร้อมด้วย นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีคุณครูวิทยา กุลมาตร์ ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมประชุมและร่วมออกตรวจเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รองผู้อำนวยการอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชา และกองเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท และยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 66"  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเหมาะสมสู่สายตาสาธารณชน โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 89 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 50 รายการ เหรียญทอง จำนวน 38 รายการ และเหรียญเงินจำนวน 1 รายการ คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ ในโอกาสได้รับรางวัล รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ระดับ ดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และรางวัลผู้บริหารต้นแบบ ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท และนางสาวกมลดา จ๋วงพานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาระดับดีเลิศประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป คลิก>>>เพื่อดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีหากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องขอเบิกค่าประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกันฯ ของทางโรงเรียน นักเรียนสามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดของการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ได้ที่นี่

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้น ม.1 - ม.3) ให้มีความทันสมัย” เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวางแผนการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัยในสถานศึกษา โดยจะนำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จัดประชุม ณ ห้องประชุมพลอยพันธุ์ทิพย์  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ อาคาร 90 ปี วิมลคุณากร (อาคารโดม) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2565 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้มาจัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง พร้อมทั้งยังมีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ สามารถสร้างเครือข่าย สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคมโดยรอบ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

    เมื่อวันอังคาร ที่  5  กันยายน 2566  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 เมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย อย่างเต็มตามศักยภาพ ก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดความรักและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โมเม้นท์ วิลล่า จังหวัดระยอง  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566  งานสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบ และแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง และเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน   ณ  หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ร่วมกับ สภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม  CNP Halloween Day เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มาของวันฮาโลวีน เสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Cover Dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม Fashion Show ประกวดชุดสร้างสีสันวันฮาโลวีน  จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม และสวนพุทธธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย อย่างเต็มตามศักยภาพ ก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดความรักและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมบีช บีทูบี จังหวัดระยอง คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการทำงานและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีแห่เทียนพรรษา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เอาบุญพระเวสฯ ฟังเทศน์มหาชาติ ชัยนาทพิทยาคม" เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรมนุ่งไทยฟังธรรม กิจกรรมลำนำมหาชาติ และกิจกรรมสืบศาสตร์ภาษาไทย ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกยุวกาชาดเก่าและสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ  
แนะนำโครงงาน C N P 
นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
นิทรรศการเทคโนโลยี 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงงาน Toothbrush Sterilizer 
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน 
โครงงาน Fruit Jam C.N.P 
โครงงานภาษาอังกฤษ