โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภูมิใจสู่ ช.น.พ.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดงานเกษียณอายุราชการครูจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พันจ่าเอกขวัญ เรืองจันทร์ และ นางสาวจินตนา เรือนแป้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการครู ผู้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ อีกครั้งยังเป็นการสร้างความรักความผูกพัน รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของโรงเรียน จึงจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 คลิก >>> ดูตารางสอบได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้มีอุปการะคุณได้เดินทางมายังโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ดังนี้ทุนศึกษากิจ ทุนโรงพยาบาลเวชธานี และทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชัยนาท ณห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีซิมโฟนิคแบรนด์ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่นายสาธิต ชื่นเมืองและนายตรีเทศ โพธิ์ตุ่น

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 งานสถานศึกษาปลอดภัยกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมณอาคารธรรมและหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจากนางหัทถยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 รูปแบบวิดีโอสั้นในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันชีวิต” โดย ทีม C.N.P. เดอะซีรีส์ พวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ฝากทุกท่านกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ

Carousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส ตันติวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายธนบดี โตแฉ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนเข็มทองคำ" ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 4.00

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม Pre - Olympic Camp 2022 วิชาเคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม ณ อาคาร 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน พายเดย์(Pi-Day) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขัน A-MATH (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 125 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 126 3. การแข่งขัน SUDOKU (ม.ต้น ห้อง 111 - ม.ปลาย ที่ห้อง 121) 4. การแข่งขันโครงงานหน้าเดียว (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 116 เกียรติบัตร มอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนกิจกรรมและ แต่ละกิจกรรมมอบทั้งเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับ ที่ 1-3 รายการต่างๆ คลิก >>> เพื่อรูปภาพการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำสู่วิธีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตใต้สำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"กรกฎาคม เดือนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน" การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ครูพบปะกับผู้ปกครองและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำด้านภาษาที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลโลกอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" โดยใช้สถานที่ คือ สวนพุทธธรรม ในการจัดกิจกรรม ทุกวันสิ้นเดือน คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 " กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ได้จัดมหกรรมภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "วันภาษาไทยแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาศวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 นำโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ วรนุช อยู่เลห์ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรม การแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมชม เพื่อสร้างความรู้ ความสนุกให้นักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจ ให้เกิดความอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน big cleaning day เพื่อดูแลด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมในทุกวันพุธแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยรักความสะอาดส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด อีกทั้งยังเป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ