ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต” ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ นายชำนาญ เข็มเงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ นายเข็มทอง โพธิ์ทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความผูกพัน และรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของโรงเรียน จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม งดรับ งดให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส เปลี่ยนของขวัญไปแล้วยิ้มและคำอวยพรแทนนะคะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566 ซึ่งรายละเอียดวันและเวลาสอบ สามารถคลิกดูได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ ในโอกาสได้รับรางวัล รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ระดับ ดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และรางวัลผู้บริหารต้นแบบ ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท และนางสาวกมลดา จ๋วงพานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาระดับดีเลิศประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2565 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้มาจัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง พร้อมทั้งยังมีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ สามารถสร้างเครือข่าย สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคมโดยรอบ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

    เมื่อวันอังคาร ที่  5  กันยายน 2566  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป คลิก>>>เพื่อดูรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้ผ่านการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ซึ่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา มีคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะทั้งหมด 19 ท่านด้วยกัน จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีหากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องขอเบิกค่าประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกันฯ ของทางโรงเรียน นักเรียนสามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดของการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ได้ที่นี่

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ร่วมส่งผลงานของนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชัยนาท (คปภ.) ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ประกันภัย ภายใต้ชื่อผลงาน Cinderella ทำประกันไว้...อุ่นใจเสมอ (ทีม M gen Z)

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

 เมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย อย่างเต็มตามศักยภาพ ก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดความรักและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โมเม้นท์ วิลล่า จังหวัดระยอง  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566  งานสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบ และแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง และเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน   ณ  หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566  งานแนะแนว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท ได้จัดอบรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลเสียของการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เป็นการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนและสร้างวินัยในตนเองให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมศิิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ช.น.พ. 2566 (C.N.P. Academic Fair 2023) สู่โลกงานอาชีพ จัดโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อส่งเสริมและสร้างสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะงานอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ด้านงานอาชีพ และด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน กับปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และหน่วยงานภายนอก  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Coding At School for 21 Century Skills) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิตอล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding) มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการคิด โดยใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (236)  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวานถวายแด่พระปลัดปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธ ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566   คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการทำงานและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีแห่เทียนพรรษา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เอาบุญพระเวสฯ ฟังเทศน์มหาชาติ ชัยนาทพิทยาคม" เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรมนุ่งไทยฟังธรรม กิจกรรมลำนำมหาชาติ และกิจกรรมสืบศาสตร์ภาษาไทย ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกยุวกาชาดเก่าและสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สดุดีครูกลอน สุนทรวิสัยทัศน์ ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก ให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่มากยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรม ณ สวนสุนทรภู่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ  จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ  
แนะนำโครงงาน C N P 
นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
นิทรรศการเทคโนโลยี 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงงาน Toothbrush Sterilizer 
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน 
โครงงาน Fruit Jam C.N.P 
โครงงานภาษาอังกฤษ