ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม งดรับ งดให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส เปลี่ยนของขวัญไปแล้วยิ้มและคำอวยพรแทนนะคะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 3 เข้าประกวดในระดับประเทศ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ 2567 ระดับภาค คณะสงฆ์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยา จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ขอให้นักเรียนทุกคนเจริญเติบโตในเส้นทางที่นักเรียนเลือกเดินและสำเร็จการศึกษามามีการงานที่ดีทำกันทุกคนนะคะ

เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 งานวินัยจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท     จัดกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎจราจร และในการใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยจัดอบรมความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบอุ่นระหว่างศิษย์และครู โดยมีกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมประกวดจัดพานไหว้ครู กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรม CNP Got Talent 2024 กิจกรรมขบวนพาเหรด CNP Pride Month 2024 เพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพและความหลากหลายทางเพศ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบเข็มตราโรงเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้คณะกรรมการสภานักเรียนได้เปิดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดชัยนาท ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท      อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เนื่องด้วยปีการศึกษา 2567 นี้ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันโรงเรียนใหม่ "CNP APP" จึงจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ รวมทั้งในครั้งนี้ได้พัฒนาให้สามารถทำบัตรประจำตัวนักเรียนได้อีกด้วย งานสารสนเทศนักเรียน จึงขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ติดตั้ง เข้าใช้ และติดตามการทำบัตรประจำตัว โดยสามารถทำตามคลิปวิดิโอสาธิต และคู่มือที่ลิงก์ด้านล่างนี้

- ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน AppSheet คลิกที่นี่

- สาธิตการทำบัตรนักเรียน คลิกที่นี่

- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานและการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนเพื่อทำบัตร(นักเรียน)  คลิกที่นี่

- CNP.SA พี่นกม่วง คลิกที่นี่

ทั้งนี้นักเรียนสามารถใช้รูปประจำตัวหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจน จึงขอความกรุณาเข้าใช้และทำบัตรนักเรียนให้แล้วเสร็จ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ครูนัชนันท์ นครคง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในโอกาสได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  “ระดับดีเยี่ยม” และ รางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  “ระดับดีเยี่ยม” ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีหากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องขอเบิกค่าประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกันฯ ของทางโรงเรียน นักเรียนสามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดของการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ได้ที่นี่

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว โดยสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธมลวรรณ ยังคง หรือน้องโบว์ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ "ชนะเลิศ" รับถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการอนุรักษ์เชิญพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุ 11-15 ปี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอีเว้นท์ ฮอลล์  คอสโม บาซ่าร์ เมืองทองธานี จัดการแข่งขันโดยเทศบาลนครปากเกร็ด

ขอแสดงความยินดีกับทีม To be Number One โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ SISK Cover Dance 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ ขอขอบคุณครูวินัย ขุมทรัพย์ และครูกรรธิมา มะยุเรศ นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี

   เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ     การประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 97 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับประเทศ ณ สนามสอบโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรนำร่องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัย จากคณะศึกษานิเทศก์ นายจำนงค์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานสถานศึกษาปลอดภัย  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ผู้ก่อการร้ายในสถานศึกษา และสาธิตวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ตามมาตรการหนีซ่อนสู้ และการแจ้งเหตุตามหลัก LCAN  หากเกิดเหตุการณ์กราดยิง สิ่งที่เราควรทำมี 3 ข้อ หนี – ซ่อน – สู้

วิธีแจ้งเหตฉุกเฉินด้วยหลัก LCAN

1. Location บอกจุดตำแหน่งที่อยู่

2. Condition แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น

3. Action กำลังเผชิญกับอะไร

4. Need ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกับครูและนักเรียนในชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีกิจกรรมดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและประชาชนผู้บริโภคให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยได้เผยแพร่สาธิตการดูแลฟัน การล้างมือที่ถูกต้อง และการดูแลความสะอาดของร่างกาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รวมถึงการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ซึ่งในปี 2567 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์คือ บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว Stop the lies เพื่อขับเคลื่อน ดำเนินการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเดินรณรงค์โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันและต่อต้านการสูบบุหรี่ทุกรูปแบบ รอบเขตเทศบาลเมืองชัยนาท กิจกรรมการให้ความรู้จากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กิจกรรมการแสดงละครสั้นสะท้อนสังคม เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 21 , 23 - 24 พฤษภาคม 2567 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในหัวข้อ “คุณธรรม นำสู่วิถีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเอง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อสร้างและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน  จัดกิจกรรม ณ สวนพุทธธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 , 5/11 และ 6/11 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนักเรียนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 4 พิพิธภัณฑ์ คือ พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ งานส่งเสริมประชาธิปไตย    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม CNP Chinese day 2024 เพื่อให้นักเรียน  ได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน การแสดงแห่สิงโตนำโชค การแสดงจากชมรม To Be Number One “Chinese Dance” กิจกรรม Chinese Fashion walk และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่าง เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน ให้เกิดความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ วัดตะโก , ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ  
แนะนำโครงงาน C N P 
นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
นิทรรศการเทคโนโลยี 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงงาน Toothbrush Sterilizer 
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน 
โครงงาน Fruit Jam C.N.P 
โครงงานภาษาอังกฤษ