โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภาคภูมใจ สู่ ช.น.พ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน" ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของรองฯวรนุช อยู่เล่ห์และรองฯอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งมีคณะกรรมการ การประเมินประกอบไปด้วย 1. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท 2. นายสายัณห์ สีคง ตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3. นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา 4. นายชูชาติ พารีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 5. นางศิวภา บัวสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีและเป็นกันเอง โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ความรู้ก่อนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด - 19 สำหรับนักเรียน

โครงการยุวชนประกันภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชัยนาท (คปภ.) ในรูปแบบเพลงพร้อมมิวสิควิดีโอ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประกันภัย ชื่อเพลง “มีรถต้องมี พ.ร.บ.” ภายใต้ชื่อ ทีม SAVE C.N.P. ขอขวัญและกำลังใจจากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชมผลงาน แล้วกดไลท์ กดแชร์ ผลงานของพวกเราด้วยนะคะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น "เรื่อง ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต" ชื่อทีม SAVE C.N.P. ในโครงการยุวชนประกันภัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ครูที่ปรึกษา ครูอรวรรณ นิ่มทอง ครูกมลพัฒน์ เอกศิริ ครูอิทธิพล สามสี ช่วยกดไลท์ กดแชร์ คลิปวิดีโอของพวกเราด้วยนะคะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีโอกาศได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม. 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกลุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้เข้าสอบอย่างดีที่สุด คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโปรเจ็คต์ CAI Camp 2020 by CP All “นายภานุกร แซ่ลิ้ม ม.5/11 (SMTE) รร.ชัยนาทพิทยาคม” โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่พัฒนาทักษะนักเรียนด้าน AI ระดับประเทศ โดยมี professor ด้าน AI ระดับโลก และ ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด (Ph.D. Ed Tech จุฬาฯ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality (VR) ของไทยเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมและนำเสนอใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตามศักยภาพ ขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษาโปรเจ็กต์ :ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และ นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงและหัวหน้าโครงการฯ SMTEนางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม​ ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น​ ม.2 ​Newnormal.​ ศึกษาวัฒนธรรมไทย​ "ลิเก" ชม​ นิทรรศการความเป็นมา​ อาหารว่าง​ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทยลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม​ ณ​ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬา​ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานในการอบรม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 " รุ่นที่ 111 พชรภัทรพันธ์ุทิพย์ " ซึ่งทางคณะครูได้ทำบุญและผูกแขน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนได้ก้าวไปเป็นคนดี สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสืบไป คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดัจัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ระจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามยุวกาชาด ของยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3 คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในการทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ