คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม