วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน


วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างคุณภาพบนพื้นฐานการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่เกิด กับผู้เรียน

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมสร้างคุณภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างคุณภาพบนพื้นฐานการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล

4. เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

กลยุทธ์หลัก ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างคุณภาพบนพื้นฐาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์หลัก ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน

กลยุทธ์หลัก ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์หลัก ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

กลยุทธ์หลัก ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา