อัตลักษณ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ของนักเรียน : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย รอบรู้ เจรจา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มีคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง


วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ


ค่านิยม (Values) : จิตอุทิศ


สมรรถนะหลักของโรงเรียน : ก้าวนำนวัตกรรม ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : หลวงพ่อธรรมจักรปางประทานพร ประทับยืนบนดอกบัวบานเหนือ


อักษรย่อ ช.น.พ.


สีประจำโรงเรียน

ม่วง – ขาว คือสีประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่าง2โรงเรียน นั่นคือ โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฏร์คือสีแดง-ขาว และสีประจำโรงเรียนสตรีชัยนาทคือสีน้ำเงิน-ขาว เมื่อร่วมโรงเรียนวิชัยบำรุงราษฏร์และโรงเรียนสตรีชัยนาทเข้าด้วยกันแล้ว จึงยังคงสีขาวไว้ สีน้ำเงินและสีแดงรวมกันเป็นสีม่วง ดังนั้นสีม่วง-ขาวจึงเป็นสีประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม


คติพจน์ : สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา (การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม )


ปรัชญาของโรงเรียน : สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา


ปรัชญาของนักเรียน : ระเบียบ วินัย เข้มแข็ง มานะ อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด


ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรัตนโกสินทร์ชัยนาทมงคล ปางประทานพร