Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สรุปผลค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม : ค่าย 2 = 1 คน ค่าย 1 = 5 คน รวม 6 คน 🎉🎉🎉 พวกเราลูกม่วงขาวขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ขอบคุณทุกความทุ่มเท และขอให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะ ❤️ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สอวน. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 คลิก>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจาก นางหัทถยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจากนางหัทถยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม Pre - Olympic Camp 2022 วิชาเคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม ณ อาคาร 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำด้านภาษาที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลโลกอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน พายเดย์(Pi-Day) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขัน A-MATH (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 125 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 126 3. การแข่งขัน SUDOKU (ม.ต้น ห้อง 111 - ม.ปลาย ที่ห้อง 121) 4. การแข่งขันโครงงานหน้าเดียว (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 116 คลิก >>> เพื่อรูปภาพการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำสู่วิธีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


"กรกฎาคม เดือนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน" การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ครูพบปะกับผู้ปกครองและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


เมื่อวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประสานงานกับโรงเรียน ในการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนต่อไป คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยการสวรส แตงโสภา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 นำโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูชาติ พารีสอน ร่วมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการระลึกคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรม โดยนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพงานของครูสู่ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ อดีตศึกษานิเทศวิทยฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่ทรงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนณหอประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยชัยนาทในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยนำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากโรงเรียนช่องแคพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณ์รังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ได้จัดการประชุมวาระข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระต่างๆ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2564 ซึ่งก่อนการประชุมได้มี การกล่าวต้อนรับคณะครูที่มาบรรจุใหม่และมีการมอบรางวัลให้กับครูที่ได้รับรางวัลครู Best Practice คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันพุธเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬาในทุกๆ วันพุธของทุกสัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก ผอ. ชูชาติ พารีสอน ในการลงแข่งขันกีฬาประเภทแบดมินตัน เพื่อสร้างสีสันให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งรอบสุดท้ายและนับคะแนนการเลือกตั้ง เพื่อสรุปผลการเลือกตั้ง ซึ่งในการนับคะแนนในครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบในโอกาศต่อไป คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับ สำนักงาน กกท. จังหวัดชัยนาทและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่่อวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาศึกษากิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ และครูกมลพัฒน์ เอกศิริ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กศจ.ชัยนาท ได้ใช้สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการ การสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุม ได้มีคณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจ ATK จากสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท เป็นรอบที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชิ้อโควิด-19 ปลอดภัยทุกคนค่ะ คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม นำโดยรองผู้อำนวยการขวัญใจ แก้วรัตน์และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ โดยกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ 112 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งบรรยกาศในงานมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมงาน และทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จรุร่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid19 ในสถานศึกษา โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ รองฯวรนุช อยู่เล่ห์และรองฯอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมินประกอบไปด้วย 1. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท 2. นายสายัณห์ สีคง ตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3. นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา 4. นายชูชาติ พารีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 5. นางศิวภา บัวสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีและเป็นกันเอง คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนลานสักวิทยา ทั้ง 16 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีโอกาศได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม. 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกลุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้เข้าสอบอย่างดีที่สุด คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโปรเจ็คต์ CAI Camp 2020 by CP All “นายภานุกร แซ่ลิ้ม ม.5/11 (SMTE) รร.ชัยนาทพิทยาคม” โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่พัฒนาทักษะนักเรียนด้าน AI ระดับประเทศ โดยมี professor ด้าน AI ระดับโลก และ ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด (Ph.D. Ed Tech จุฬาฯ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality (VR) ของไทยเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมและนำเสนอใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตามศักยภาพ ขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษาโปรเจ็กต์ :ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และ นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงและหัวหน้าโครงการฯ SMTEนางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เป็นสถานที่ จัด "การเสวนา เพื่อติดตามและรับฟังข้อมูล ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ" โดยคณะกรรมธิการการศึกษา วุฒิสภา คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมเติมเต็มความรู้ "การสร้างและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีทำบุญและส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำหุ่นฟางนก ส่งเข้าประกวด เนื่องในงานประจำปี หุ่นฟางนก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นผู้ส่งเข้าประกวด คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ หัวข้อ "สงครามโรค" กิจกรรมเปิดบ้าน "มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยประกอบไปด้วยสหวิทยาเขตดังนี้ จ.อุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง สหวิทยาเขตอู่ไท และสหวิทยาเขตพนารักษ์ จ.ชัยนาท สหวิทยาเขตธรรมจักร และสหวิทยาเขตขุนสรรค์ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เดิม โดยมีคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบร่วมพิธีเปิดสำนักงานและป้ายสำนักงานใหม่ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการและรองทั้ง 4 ฝ่าย ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการนิเทศการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธมยศึกษา เขต 5 (สพม.5) ในช่วงเวลา 08.15-12.00 น. ณ ห้องกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม บรรยกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่


วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​ รองชนะเลิศ​ อันดับสอง โครงการการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี​ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ​ นายอัศวิน​ ทองประเสริฐ​ ศิษย์เก่า​ชัยนาทพิทยาคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขัน​ ขอบคุณ ครูเม​ วิทยากรหลัก ขอบคุณครูกษม บำรุงสุข และคุณครูสาธิต ชื่นเมือง และทีมงานที่นำชื่อเสียงมาให้ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา
ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ เล่นอย่างปลอดภัยเรียนอย่างปลอดภัยใช้อย่างปลอดภัย คลิก >>> เพื่อเข้าสู่กิจกรรมดีๆ ของ Be lnternet Awesome ได้ที่นี่


โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 (ลำดับที่ 5) ในการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 : นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน “นางสาวตติยา แพ่งดิษฐ ม.6/11 (SMTE) นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.6/11 ( SMTE) ครูผู้ฝึกซ้อม “นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์”


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานรับมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สาขาเคมี ประเภทนำเสนอโปสเตอร์” ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัลแด่1. นางสาวนวมินทร์ เรียนหัตถกรรม ม.6/11 (SMTE) 2. นางสาวพิริญา ปานเงิน ม.6/11 (SMTE) 3. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน4. นางสาวนฤมล โตอ่อน ครูที่ปรึกษาโครงงาน