เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ     การประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 97 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับประเทศ ณ สนามสอบโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรนำร่องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัย จากคณะศึกษานิเทศก์ นายจำนงค์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

งานสถานศึกษาปลอดภัย  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ผู้ก่อการร้ายในสถานศึกษา และสาธิตวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ตามมาตรการหนีซ่อนสู้ และการแจ้งเหตุตามหลัก LCAN  หากเกิดเหตุการณ์กราดยิง สิ่งที่เราควรทำมี 3 ข้อ หนี – ซ่อน – สู้

วิธีแจ้งเหตฉุกเฉินด้วยหลัก LCAN

1. Location บอกจุดตำแหน่งที่อยู่

2. Condition แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น

3. Action กำลังเผชิญกับอะไร

4. Need ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกับครูและนักเรียนในชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีกิจกรรมดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและประชาชนผู้บริโภคให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผลการแข่งขันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้อันดับที่ 17 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ งานส่งเสริมประชาธิปไตย    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม CNP Chinese day 2024 เพื่อให้นักเรียน  ได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน การแสดงแห่สิงโตนำโชค การแสดงจากชมรม To Be Number One “Chinese Dance” กิจกรรม Chinese Fashion walk และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ฝุ่น pm2.5 โดยมีนักเรียนแกนนำได้ให้ความรู้และมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยมีการใช้ Application Air4Thai ในการตรวจสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดให้มีการ    เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต    โดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปดำรงดำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักบทบาท หน้าที่ ของตนเอง ส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม จัดการเลือกตั้ง ณ ศาลาศึกษากิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 งานวินัยจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญและวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”  ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างความศรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม จัดอบรม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ 2567 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำโดย นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล พร้อมคณะได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 และนักเรียเตรียมทหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนให้ได้มีโอกาสทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ในช่วงวันเร่ิ่มต้นปีใหม่ของทุกปี จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 ครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในตลาดภาษีซุง ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและประชาชน ผู้บริโภค เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง ณ ตลาดภาษีซุง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม Christmas Carnival Fair 2023 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ที่มาของวันคริสต์มาส ได้เรียนรู้และตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงละครสั้น กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ บูทเกมส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และการแสดง Cover Dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม และด้านหน้าอาคาร 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมความรู้และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารในโรงเรียน ให้นักเรียนแกนนำ อย.น้อย  (ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยทำการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โรงอาหารของโรงเรียน  1 และ 2  ให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบสารปนเปื้อน 4 สาร ได้แก่ ฟอร์มาลิน, บอแรกซ์ สารฟอกขาว ,สารกันรา คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท จำนวน 18 ทุน ณ ห้องสมุดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยมอบรางวัลเข็มทองคำ รางวัลเรียนยอดเยี่ยม รางวัลเรียนดี และรางวัลเรียนดีผลงานเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้งนี้สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook ของทางโรงเรียน  หรือคลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (One Day Trip) โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ SEA LIFE Bangkok ณ สยามพารากอน และเข้าชมนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รองผู้อำนวยการอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชา และกองเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท และยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 66"  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเหมาะสมสู่สายตาสาธารณชน โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 89 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 50 รายการ เหรียญทอง จำนวน 38 รายการ และเหรียญเงินจำนวน 1 รายการ คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้น ม.1 - ม.3) ให้มีความทันสมัย” เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวางแผนการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัยในสถานศึกษา โดยจะนำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จัดประชุม ณ ห้องประชุมพลอยพันธุ์ทิพย์  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ อาคาร 90 ปี วิมลคุณากร (อาคารโดม) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2565 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้มาจัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง พร้อมทั้งยังมีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ สามารถสร้างเครือข่าย สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคมโดยรอบ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

  เมื่อวันอังคาร ที่  5  กันยายน 2566  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย อย่างเต็มตามศักยภาพ ก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดความรักและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โมเม้นท์ วิลล่า จังหวัดระยอง  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566  งานสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบ และแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง และเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน   ณ  หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท ได้จัดอบรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลเสียของการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เป็นการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนและสร้างวินัยในตนเองให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมศิิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ช.น.พ. 2566 (C.N.P. Academic Fair 2023) สู่โลกงานอาชีพ จัดโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อส่งเสริมและสร้างสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะงานอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ด้านงานอาชีพ และด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน กับปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และหน่วยงานภายนอก  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Coding At School for 21 Century Skills) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิตอล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding) มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการคิด โดยใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (236)  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวานถวายแด่พระปลัดปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธ ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566   คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน  2566  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำสภานักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสภาต้นแบบ เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในรูปแบบสภานักเรียน และนำมาปรับใช้เป็นแบบอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  เพื่อให้นักเรียนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด ได้ร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประกวดคำขวัญ ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมร้อง เล่น เต้น โชว์ ต้านยาเสพติด จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำกิจกรรมนวดแผนไทยและหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรม นำสู่วิถีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเอง" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และคณะผู้บริหาร รวมถึงเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเต็มตามศักยภาพ  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบอุ่นระหว่างศิษย์และครู โดยมีกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมประกวดจัดพานไหว้ครู กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรม CNP Got Talent 2023 กิจกรรม "โปรดจงรู้ว่าครูหนูน่ารัก" และการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนและคณะครู  ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้      เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอันตราย ที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยงานแผนงาน งานพัสดุ งานการเงินและงานบัญชี ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน (สตน.) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้มีคณะร่วมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นำโดย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้เกียรติร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำนักเรียนที่มีผลการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 คน เข้ารับเหรียญรางวัลจาก รองผู้อำนวยการนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี  รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัล 1. เด็กชายจารุพิชญ์ สนธิพรรค  2. เด็กชายจิรครินทร์ กระจ่างพันธุ์  3. เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร และ 4. เด็กชายพุทธ ชมภูนุตร์ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ อีกทั้งเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแต่งกายชุดขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ วัดท่าช้าง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย ปาณธูป ข้าราชการบำนาญระดับเชี่ยวชาญ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะดำเนินงาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในการติดตามการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขต) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู และประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยมีการแข่งขันวอลเลย์บอล 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1. ครูสตรี ชนพ พบ สนง.เทศบาลเสือโฮก ทีม A คู่ที่ 2. เยาวชน ชนพ. พบ สนง.เทศบาลเสือโฮกทีม ทีม B ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1. ครูสตรี ชนพ แพ้ สนง.เทศบาลเสือโฮก ทีม A 0 : 3  คู่ที่ 2. เยาวชน ชนพ. แพ้ สนง.เทศบาลเสือโฮกทีมทีม B 1 : 2 จัดการแข่งขัน ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โครงงานคุณธรรม "ขยับมือ บริหารสมอง ฝึกสมาธิ" ภายในงานการแสดงผลงานทางวิชาการ และการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Leanring เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเหมาะสมสู่สายตาสาธารณชน โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 47 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทองจำนวน 20 รายการ เหรียญเงินจำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 11 รายการ และรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 รายการ  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ นี้ 27 มกราคม 2566 กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำยุวกาชาดร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ซึ่งครบรอบ 101 ปี ยุวกาชาดไทย โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกยุวกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 450 คน เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยจะมอบรางวัลเข็มทองคำ รางวัลเรียนยอดเยี่ยม รางวัลเรียนดี และรางวัลเรียนดีผลงานเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่  16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างความศรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชัยนาท นำโดยประธานชมรมนิสิตเก่า ท่านสาธิต เหล่าสุวรรณ และสมาชิกชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุภัทร เมณฑ์กูล นางสาวชมพูนุช สาลร นายพงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน นายกิตติพร ปรุงสุข นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และนายธุวพัส จิวรพันธ์ นักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ณ โรงแรมมนตรี จังหวัดชัยนาท 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีพระปลัดปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธ ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน เจริญพระพุทธมนต์และนำสวดมนต์ "บทโพชฌังคปริตร" พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ลายพระราชทานลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566 

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้ได้มีโอกาสทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ในช่วงวันเร่ิ่มต้นปีใหม่ของทุกปี จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำรวจพันธุ์ไม้ และสายพันธุ์นก (ห้องเรียนธรรมชาติ) เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาขยาย โดย นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ฯ จำนวน 54 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน และของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามแนว PA เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตามแนว PA และเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดยรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ โดยกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ อาคารวิมลคุณากรและกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท 

เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เรื่องของการดูแลและป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม โดยนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงได้นำวิธีการ “ขยับมือ บริหารสมอง ฝึกสมาธิ” ไปเผยแพร่สู่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการบริหารสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ในภาคเรียนที่ผ่านมา งานโรงเรียนสีเขียวร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงเรียนสู่ชุมชน และเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม เป็นเวลา 4 เดือน หลังจากนั้น นักเรียนได้นำใบเสร็จค่าไฟของบ้านนักเรียนมาส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคำนวนร้อยละของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรวมรวมสรุปและส่งเข้าประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป เราสามารถใช้วิธีการ 4ป คือ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ปิด : ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น

ปรับ : ปรับแอร์ เป็น 26 oC (เพิ่ม 1 oC ประหยัด 10%)

ปลด : ปลดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

เปลี่ยน : เปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5

คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน ได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการนำไปบูรณาการกับความรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อให้คณะครูสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณครูธีราภรณ์ มาแจ้ง หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และครูแกนนำจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ "93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม" เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ โดยมี พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม เป็นประธานสนามสอบ ในการนี้ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รับฟังปัญหา ให้ขวัญกำลังใจ และให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท ในการใช้หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 โดย นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานการประชุม ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และนำคณะผู้บริหารร่วมร้องเพลง "จำขึ้นใจ" พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพทางการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก" เพื่อพัฒนาครูทุกท่าน ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ สัมฤทธิ์ รงทอง ผู้อำนวยการเชี่ยววชาญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เขาขยาย ที่มีความแห้งแล้งให้กับฟื้นคืนเป็นพื้นที่สีเขียว โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 รองผู้อำนวยการขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการนี้ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลโครงการวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 รองผู้อำนวยการอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าและวางพวงมาลา เพื่อ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงค่ำเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " วิจัยในชั้นเรียน " เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตให้อยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้ รวมถึงส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วุฒิชัย พิลึก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนวรสวรรค์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 งานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเรื่อง"การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)" เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง ข้าราชการครูบำนาญ อดีตครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นวิทยากรตลอดการอบรม จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจาก นางหัทถยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจากนางหัทถยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม Pre - Olympic Camp 2022 วิชาเคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม ณ อาคาร 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำด้านภาษาที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลโลกอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน พายเดย์(Pi-Day) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขัน A-MATH (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 125 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 126 3. การแข่งขัน SUDOKU (ม.ต้น ห้อง 111 - ม.ปลาย ที่ห้อง 121) 4. การแข่งขันโครงงานหน้าเดียว (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 116 คลิก >>> เพื่อรูปภาพการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำสู่วิธีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


"กรกฎาคม เดือนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน" การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อให้ครูพบปะกับผู้ปกครองและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง   ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


เมื่อวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประสานงานกับโรงเรียน ในการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนต่อไป คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย รองผู้อำนวยการสวรส แตงโสภา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 นำโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูชาติ พารีสอน ร่วมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการระลึกคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรม โดยนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพงานของครูสู่ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ อดีตศึกษานิเทศวิทยฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมสุวรรณรังษี คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่ทรงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนณหอประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยชัยนาทในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยนำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากโรงเรียนช่องแคพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณ์รังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ได้จัดการประชุมวาระข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระต่างๆ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2564 ซึ่งก่อนการประชุมได้มี การกล่าวต้อนรับคณะครูที่มาบรรจุใหม่และมีการมอบรางวัลให้กับครูที่ได้รับรางวัลครู Best Practice คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันพุธเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬาในทุกๆ วันพุธของทุกสัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก ผอ. ชูชาติ พารีสอน ในการลงแข่งขันกีฬาประเภทแบดมินตัน เพื่อสร้างสีสันให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งรอบสุดท้ายและนับคะแนนการเลือกตั้ง เพื่อสรุปผลการเลือกตั้ง ซึ่งในการนับคะแนนในครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบในโอกาศต่อไป คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับ สำนักงาน กกท. จังหวัดชัยนาทและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่่อวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาศึกษากิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ และครูกมลพัฒน์ เอกศิริ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กศจ.ชัยนาท ได้ใช้สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการ การสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุม ได้มีคณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจ ATK จากสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท เป็นรอบที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชิ้อโควิด-19 ปลอดภัยทุกคนค่ะ คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม นำโดยรองผู้อำนวยการขวัญใจ แก้วรัตน์และตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับข้าราชการจังหวัดชัยนาท ในการวางพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ โดยกิจกรรมวางพานพุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดขึ้น ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ 112 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งบรรยกาศในงานมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมงาน และทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จรุร่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid19 ในสถานศึกษา โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ รองฯวรนุช อยู่เล่ห์และรองฯอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมินประกอบไปด้วย 1. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท 2. นายสายัณห์ สีคง ตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3. นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา 4. นายชูชาติ พารีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 5. นางศิวภา บัวสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีและเป็นกันเอง คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนลานสักวิทยา ทั้ง 16 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีโอกาศได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม. 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกลุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้เข้าสอบอย่างดีที่สุด คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉  กับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโปรเจ็คต์ CAI Camp 2020 by CP All  “นายภานุกร แซ่ลิ้ม ม.5/11 (SMTE) รร.ชัยนาทพิทยาคม” โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่พัฒนาทักษะนักเรียนด้าน AI ระดับประเทศ โดยมี professor ด้าน AI ระดับโลก และ ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด (Ph.D. Ed Tech จุฬาฯ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality (VR)  ของไทยเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมและนำเสนอใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตามศักยภาพ ขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษาโปรเจ็กต์ :ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และ นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงและหัวหน้าโครงการฯ SMTEนางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุม  ครั้งที่ 1/2564  และการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เป็นสถานที่ จัด "การเสวนา เพื่อติดตามและรับฟังข้อมูล ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ" โดยคณะกรรมธิการการศึกษา วุฒิสภา คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมเติมเต็มความรู้ "การสร้างและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีทำบุญและส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำหุ่นฟางนก ส่งเข้าประกวด เนื่องในงานประจำปี หุ่นฟางนก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นผู้ส่งเข้าประกวด คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ  หัวข้อ "สงครามโรค"  กิจกรรมเปิดบ้าน "มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยประกอบไปด้วยสหวิทยาเขตดังนี้ จ.อุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง สหวิทยาเขตอู่ไท และสหวิทยาเขตพนารักษ์ จ.ชัยนาท สหวิทยาเขตธรรมจักร และสหวิทยาเขตขุนสรรค์ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เดิม โดยมีคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบร่วมพิธีเปิดสำนักงานและป้ายสำนักงานใหม่  คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยนายวิเชียร  แก่นไร่ ผู้อำนวยการและรองทั้ง 4 ฝ่าย ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม  2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการนิเทศการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธมยศึกษา เขต 5 (สพม.5)  ในช่วงเวลา 08.15-12.00 น.  ณ ห้องกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม บรรยกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​ รองชนะเลิศ​ อันดับสอง โครงการการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี​ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ​ นายอัศวิน​ ทองประเสริฐ​ ศิษย์เก่า​ชัยนาทพิทยาคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขัน​ ขอบคุณ ครูเม​ วิทยากรหลัก ขอบคุณครูกษม บำรุงสุข และคุณครูสาธิต ชื่นเมือง และทีมงานที่นำชื่อเสียงมาให้ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา
ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์  เล่นอย่างปลอดภัยเรียนอย่างปลอดภัยใช้อย่างปลอดภัย คลิก >>> เพื่อเข้าสู่กิจกรรมดีๆ ของ Be lnternet Awesome ได้ที่นี่
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 (ลำดับที่ 5) ในการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 : นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน “นางสาวตติยา แพ่งดิษฐ ม.6/11 (SMTE) นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.6/11 ( SMTE) ครูผู้ฝึกซ้อม “นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์” 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานรับมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สาขาเคมี ประเภทนำเสนอโปสเตอร์” ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัลแด่1. นางสาวนวมินทร์ เรียนหัตถกรรม ม.6/11 (SMTE) 2. นางสาวพิริญา ปานเงิน ม.6/11 (SMTE) 3. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน4. นางสาวนฤมล โตอ่อน ครูที่ปรึกษาโครงงาน