เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนลานสักวิทยา ทั้ง 16 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีโอกาศได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม. 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกลุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้เข้าสอบอย่างดีที่สุด คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโปรเจ็คต์ CAI Camp 2020 by CP All “นายภานุกร แซ่ลิ้ม ม.5/11 (SMTE) รร.ชัยนาทพิทยาคม” โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่พัฒนาทักษะนักเรียนด้าน AI ระดับประเทศ โดยมี professor ด้าน AI ระดับโลก และ ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด (Ph.D. Ed Tech จุฬาฯ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality (VR) ของไทยเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมและนำเสนอใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตามศักยภาพ ขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษาโปรเจ็กต์ :ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และ นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงและหัวหน้าโครงการฯ SMTEนางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และการรับข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เป็นสถานที่ จัด "การเสวนา เพื่อติดตามและรับฟังข้อมูล ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ" โดยคณะกรรมธิการการศึกษา วุฒิสภา คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมเติมเต็มความรู้ "การสร้างและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีพิธีทำบุญและส่งมอบห้องประชุม "ศิริสุวรรณรังษี" อุปถัมภ์โดย กองทุนส้มฉุน ศิษย์วัดทรงเสวย ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำหุ่นฟางนก ส่งเข้าประกวด เนื่องในงานประจำปี หุ่นฟางนก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นผู้ส่งเข้าประกวด คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ หัวข้อ "สงครามโรค" กิจกรรมเปิดบ้าน "มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยประกอบไปด้วยสหวิทยาเขตดังนี้ จ.อุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง สหวิทยาเขตอู่ไท และสหวิทยาเขตพนารักษ์ จ.ชัยนาท สหวิทยาเขตธรรมจักร และสหวิทยาเขตขุนสรรค์ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เดิม โดยมีคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบร่วมพิธีเปิดสำนักงานและป้ายสำนักงานใหม่ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการและรองทั้ง 4 ฝ่าย ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม แจ้งกำหนดการ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามประกาศข้างต้น โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถ คลิก เพื่ออ่านประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ได้ที่นี่


แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯและแผนเตรียมความพร้อมรองรับด้านการสอน กรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว หรือสำหรับนักเรียนที่มีประวัติเสี่ยงต้องกักตัว หรือป่วยกักตัว ขอให้ทุกท่านได้ศึกษา สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถ คลิก เพื่ออ่านแนวทางฉบับเต็ม ได้ที่นี่


แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นักเรียนสามารถ เข้าดูจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยการเข้าชั้นเรียน Google classroom ของภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนักเรียนสามารถคลิกค้นหารหัสชั้นเรียนของภาคเรียนที่ 2-2563 ได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการนิเทศการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธมยศึกษา เขต 5 (สพม.5) ในช่วงเวลา 08.15-12.00 น. ณ ห้องกาญจนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม บรรยกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่


วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​ รองชนะเลิศ​ อันดับสอง โครงการการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี​ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ​ นายอัศวิน​ ทองประเสริฐ​ ศิษย์เก่า​ชัยนาทพิทยาคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขัน​ ขอบคุณ ครูเม​ วิทยากรหลัก ขอบคุณครูกษม บำรุงสุข และคุณครูสาธิต ชื่นเมือง และทีมงานที่นำชื่อเสียงมาให้ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา
ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ เล่นอย่างปลอดภัยเรียนอย่างปลอดภัยใช้อย่างปลอดภัย คลิก >>> เพื่อเข้าสู่กิจกรรมดีๆ ของ Be lnternet Awesome ได้ที่นี่


โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 (ลำดับที่ 5) ในการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 : นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน “นางสาวตติยา แพ่งดิษฐ ม.6/11 (SMTE) นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.6/11 ( SMTE) ครูผู้ฝึกซ้อม “นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์”


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานรับมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สาขาเคมี ประเภทนำเสนอโปสเตอร์” ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัลแด่1. นางสาวนวมินทร์ เรียนหัตถกรรม ม.6/11 (SMTE) 2. นางสาวพิริญา ปานเงิน ม.6/11 (SMTE) 3. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน4. นางสาวนฤมล โตอ่อน ครูที่ปรึกษาโครงงาน