เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบเข็มตราโรงเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้คณะกรรมการสภานักเรียนได้เปิดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดชัยนาท ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท      อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู และสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบอุ่น ระหว่างครูกับศิษย์ >>> คลิกเพื่อดูกำหนดการและรายละเอียดการประกวดทำพานวันไหว้ครู ได้ที่นี่ 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยงานแนะแนวได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษานั้น โรงเรียนจึงกำหนดการรับสมัครนักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา 2567 >>> คลิกที่นี่

- ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2567 >>> คลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 21 , 23 - 24 พฤษภาคม 2567 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในหัวข้อ “คุณธรรม นำสู่วิถีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเอง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อสร้างและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธมลวรรณ ยังคง หรือน้องโบว์ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ "ชนะเลิศ" รับถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการอนุรักษ์เชิญพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุ 11-15 ปี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอีเว้นท์ ฮอลล์  คอสโม บาซ่าร์ เมืองทองธานี จัดการแข่งขันโดยเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอแสดงความยินดีกับทีม To be Number One โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ SISK Cover Dance 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ ขอขอบคุณครูวินัย ขุมทรัพย์ และครูกรรธิมา มะยุเรศ นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี