เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่าง เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน ให้เกิดความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ วัดตะโก , ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบไทย และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 งานวินัยจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญและวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”  ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนให้ได้มีโอกาสทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ในช่วงวันเร่ิ่มต้นปีใหม่ของทุกปี จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม Christmas Carnival Fair 2023 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ที่มาของวันคริสต์มาส ได้เรียนรู้และตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงละครสั้น กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ บูทเกมส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และการแสดง Cover Dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม และด้านหน้าอาคาร 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” และกิจกรรม “ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่สังคมไทย นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทย โดยภายในงานมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกร้านจำหน่ายสินค้า  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม ใช้หลักความพอประมาณ คำนึงถึงการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังค่านิยมอันดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 66"  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ร่วมกับ สภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม  CNP Halloween Day เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มาของวันฮาโลวีน เสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Cover Dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม Fashion Show ประกวดชุดสร้างสีสันวันฮาโลวีน  จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม และสวนพุทธธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย อย่างเต็มตามศักยภาพ ก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เกิดความรักและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมบีช บีทูบี จังหวัดระยอง คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการทำงานและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีแห่เทียนพรรษา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เอาบุญพระเวสฯ ฟังเทศน์มหาชาติ ชัยนาทพิทยาคม" เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรมนุ่งไทยฟังธรรม กิจกรรมลำนำมหาชาติ และกิจกรรมสืบศาสตร์ภาษาไทย ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกยุวกาชาดเก่าและสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สดุดีครูกลอน สุนทรวิสัยทัศน์ ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก ให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่มากยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรม ณ สวนสุนทรภู่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบองค์พระ  จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง สามารถตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร โดยสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการทักษะด้านการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้มีความสามารถด้านภาษา ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริมภาวะผู้นำ ผู้ตาม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยเน้นให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ "TALK WITH TOWN x CHAINAT การพัฒนาเมืองชัยนาทในฝัน" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ และเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาเมืองของตนเอง และสามารถนำเสนอให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ ไอเดียการออกแบบใหม่ ๆ ที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเมืองอาจมองข้ามไป ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย. น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ โดยการแนะนำความรู้ความเข้าใจ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่อร่างกาย และรู้เท่าทันภัยในอาหารทานเล่นตามท้องตลาด เพื่อตอบสนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ภายใต้งานคุ้มครองผู้บริโภค ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม Valentine's Day 2023 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มาของวันวาเลนไทน์ ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เชิญชวนนักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหาร ร่วมแต่งกายสร้างสรรค์ในกิจกรรม You're in the multiverse. เธอคนนั้นที่ฉันอยากเป็น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ที่หลากหลาย รอบด้าน จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม Chinese NEW YEAR FESTIVAL  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 6  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีการแข่งขันฟุตซอล 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ทีมครู ช.น.พ. พบ ทีม ช.น.พ. U15 B และ คู่ที่ 2 ทีม ช.น.พ. U15 A พบ ทีม VIP ชัยนาท ผลการแข่งขัน คู่ที่ 1 ทีมครู ช.น.พ. ชนะ ทีม ช.น.พ. U15 B 4 : 2 คู่ที่ 2 ทีม ช.น.พ. U15 A ชนะ ทีม VIP ชัยนาท 10 : 6  ณ  ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค  วัดตะโก และอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง พุทธอุทยานมหาราช (วัดวชิรธรรมาราม หลวงปู่ทวด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค  วัดตะโก และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และทัศนศึกษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตลาดร้อยปีสามชุก และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการอยู่ค่ายพักแรม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้นาข้าว "นาเฮียใช้" และตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน mep และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนเดย์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่มาของวันฮาโลวีน ได้เรียนรู้และตระหนักวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและกิจกรรม cover dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรมและห้องประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และอาคารโดม มีของรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย คลิก >>> เพื่อรูปภาพการกิจกรรมการแข่งขัน ได้ที่นี่ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน พายเดย์(Pi-Day) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขัน A-MATH (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 125 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 126 3. การแข่งขัน SUDOKU (ม.ต้น ห้อง 111 - ม.ปลาย ที่ห้อง 121) 4. การแข่งขันโครงงานหน้าเดียว (ม.ต้น-ม.ปลาย) แข่งขันที่ห้อง 116 เกียรติบัตร มอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนกิจกรรมและ แต่ละกิจกรรมมอบทั้งเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับ ที่ 1-3 รายการต่างๆ คลิก >>> เพื่อรูปภาพการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำด้านภาษาที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลโลกอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 " กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ได้จัดมหกรรมภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "วันภาษาไทยแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาศวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมทำมากมาย คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 นำโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ วรนุช อยู่เลห์ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรม การแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมชม เพื่อสร้างความรู้ ความสนุกให้นักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจ ให้เกิดความอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน big cleaning day เพื่อดูแลด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมในทุกวันพุธแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยรักความสะอาดส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด อีกทั้งยังเป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดกอง และปิดกองในครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในยุค covid ของโรงเรียน โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายที่ถูกจัดขึ้นในโรงเรียน นักเรียนได้มีการประกอบกิจกรรมสูทกรรมทำอาหารที่ผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมไว้ให้ เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีครูซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์ 
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญในวันตรุษจีน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและ ซึ่งได้มีคณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมของโรงเรียน คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 และ วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยาทพิทยาคม ได้เปิดโอกาศให้ตัวแทนนักเรียน ที่ลงสมัครประธานนักเรียน ได้ทำกิจกรรมหาเสียง จากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ทราบนโยบายของตัวแทนแต่ละพรรค ซึ่งปีนี้มีพรรคเลือกตั้ง ทั้งหมด 2 พรรค คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
ทุกเช้าของการเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (Covid-19) ทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีแนวทางจัดตัวแทนของนักเรียนแต่ละห้องเรียน เพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี นักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 และคณะนักเรียนวงดุริยางค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายยุวชนทหาร จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้คณะลูกเสือ และ เนตรนารี ทุกระดับชั้น ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม​ ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น​ ม.2 ​Newnormal.​ ศึกษาวัฒนธรรมไทย​ "ลิเก" ชม​ นิทรรศการความเป็นมา​ อาหารว่าง​ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทยลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม​ ณ​ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬา​ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานในการอบรม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 " รุ่นที่ 111 พชรภัทรพันธ์ุทิพย์ " ซึ่งทางคณะครูได้ทำบุญและผูกแขน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนได้ก้าวไปเป็นคนดี สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสืบไป คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดัจัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามยุวกาชาด ของยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3 คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในการทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day @CNP พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องพักครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และห้องปฏิบัติการของครูและนักเรียน  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานรับมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สาขาเคมี ประเภทนำเสนอโปสเตอร์” ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ประเมินรร.พระราชทาน ระดับจังหวัด คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

พิธีถวายความเคารพ วันคล้ายวันสรรคต ร.9 คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด คลิก >>>  เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่