เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามยุวกาชาด ของยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3 คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในการทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day @CNP พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องพักครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และห้องปฏิบัติการของครูและนักเรียน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่


กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานรับมอบเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สาขาเคมี ประเภทนำเสนอโปสเตอร์” ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563


การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง


อบรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
เปิดงานส้มโอ ปี 2563
รับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563


ประเมินรร.พระราชทาน ระดับจังหวัด


พิธีถวายความเคารพ วันคล้ายวันสรรคต ร.9


อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด