เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบอุ่นระหว่างศิษย์และครู โดยมีกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมประกวดจัดพานไหว้ครู กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรม CNP Got Talent 2024 กิจกรรมขบวนพาเหรด CNP Pride Month 2024 เพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพและความหลากหลายทางเพศ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยได้เผยแพร่สาธิตการดูแลฟัน การล้างมือที่ถูกต้อง และการดูแลความสะอาดของร่างกาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รวมถึงการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ซึ่งในปี 2567 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์คือ บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว Stop the lies เพื่อขับเคลื่อน ดำเนินการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเดินรณรงค์โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันและต่อต้านการสูบบุหรี่ทุกรูปแบบ รอบเขตเทศบาลเมืองชัยนาท กิจกรรมการให้ความรู้จากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กิจกรรมการแสดงละครสั้นสะท้อนสังคม เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เมื่อวันที่ 21 , 23 - 24 พฤษภาคม 2567 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในหัวข้อ “คุณธรรม นำสู่วิถีใหม่ สร้างวินัยให้ตนเอง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อสร้างและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการระลึกพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อแสดงอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน  จัดกิจกรรม ณ สวนพุทธธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครู และนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว โดยสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังครอบครัวได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท