- ประกาศรับสมัคร ม. 1 >> คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม. 1 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 (สำรอง) >>> คลิกที่นี่

- ประกาศย้ายห้องเรียน ม.1 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ม. 1 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศย้ายห้องเรียน >>> คลิกที่นี่

- ประกาศรับสมัคร ม. 4 >> คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 (สำรอง) >>> คลิกที่นี่

- ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.4 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ม. 4 >>> คลิกที่นี่

- ประกาศเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียน คลิก

- ประกาศรับสมัคร คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในเขตพื้นที่บริการ (ตัวสำรอง) คลิก

- ประกาศเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) ในเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก นอกเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก นอกเขตพื้นที่บริการ (ตัวสำรอง) คลิก

- ประกาศเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) นอกเขตพื้นที่บริการ คลิก

- ประกาศแผนการเรียน/ห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน คลิกที่นี่

- ประกาศย้ายห้องเรียน ฉบับ 1 คลิก 

- ประกาศย้ายห้องเรียน ฉบับ 2 คลิก

- เอกสาร ใบมอบตัว คลิกที่นี่

*เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองอย่างสูงสุด ผู้สมัครและผู้ปกครอง ต้องอ่านประกาศการรับสมัครฯ อย่างละเอียด ก่อนดำเนินการสมัครเรียน*

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม งดรับ งดให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส เปลี่ยนของขวัญไปแล้วยิ้มและคำอวยพรแทนนะคะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายวรายุส์ คำแบน ที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 90.50 คะแนน และ นายณชนก ลีวะพงษ์เพียร ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 76.00 คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพม. อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2566 

   เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ     การประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ปฎิทินปฎิบัติงานทะเบียน - วัดผล ภาคเรียนที่ 2 / 2566 >>> คลิกที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 97 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับประเทศ ณ สนามสอบโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์จากงานชุดพละ ขอแจ้งรายละเอียดการจำหน่ายชุดพละและกระเป๋านักเรียนของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งมีกำหนดตามประกาศ หากนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ, gifted, mep ได้รับการเลื่อนห้อง นักเรียนสามารถซื้อหรือเปลี่ยนชุดหรือกระเป๋าได้ ที่ห้องประชุมกาญจนาวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมที่นักเรียนซื้อไป และนักเรียนรอบปกติที่ได้รับการเลื่อนห้อง นักเรียนสามารถซื้อหรือเปลี่ยนสีเสื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้สินค้าทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกันค่ะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในโอกาสได้รับรางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  “ระดับดีเยี่ยม” และ รางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  “ระดับดีเยี่ยม” ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีหากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องขอเบิกค่าประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกันฯ ของทางโรงเรียน นักเรียนสามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดของการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ได้ที่นี่

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรนำร่องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัย จากคณะศึกษานิเทศก์ นายจำนงค์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานสถานศึกษาปลอดภัย  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ผู้ก่อการร้ายในสถานศึกษา และสาธิตวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ตามมาตรการหนีซ่อนสู้ และการแจ้งเหตุตามหลัก LCAN  หากเกิดเหตุการณ์กราดยิง สิ่งที่เราควรทำมี 3 ข้อ หนี – ซ่อน – สู้

วิธีแจ้งเหตฉุกเฉินด้วยหลัก LCAN

1. Location บอกจุดตำแหน่งที่อยู่

2. Condition แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น

3. Action กำลังเผชิญกับอะไร

4. Need ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกับครูและนักเรียนในชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีกิจกรรมดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและประชาชนผู้บริโภคให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผลการแข่งขันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้อันดับที่ 17 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ฝุ่น pm2.5 โดยมีนักเรียนแกนนำได้ให้ความรู้และมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยมีการใช้ Application Air4Thai ในการตรวจสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดให้มีการ    เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต    โดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปดำรงดำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักบทบาท หน้าที่ ของตนเอง ส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม จัดการเลือกตั้ง ณ ศาลาศึกษากิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 งานวินัยจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญและวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”  ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างความศรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 , 5/11 และ 6/11 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนักเรียนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 4 พิพิธภัณฑ์ คือ พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ งานส่งเสริมประชาธิปไตย    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม CNP Chinese day 2024 เพื่อให้นักเรียน  ได้รู้จักที่มาของวันตรุษจีน ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวันตรุษจีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน การแสดงแห่สิงโตนำโชค การแสดงจากชมรม To Be Number One “Chinese Dance” กิจกรรม Chinese Fashion walk และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่าง เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน ให้เกิดความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ วัดตะโก , ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค และอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบไทย และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม Christmas Carnival Fair 2023 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ที่มาของวันคริสต์มาส ได้เรียนรู้และตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงละครสั้น กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ บูทเกมส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และการแสดง Cover Dance โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม และด้านหน้าอาคาร 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” และกิจกรรม “ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่สังคมไทย นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทย โดยภายในงานมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกร้านจำหน่ายสินค้า  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม ใช้หลักความพอประมาณ คำนึงถึงการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังค่านิยมอันดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรม ณ ลานธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ  
แนะนำโครงงาน C N P 
นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
นิทรรศการเทคโนโลยี 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงงาน Toothbrush Sterilizer 
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน 
โครงงาน Fruit Jam C.N.P 
โครงงานภาษาอังกฤษ